ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ТНГП ОНАХТ в 2016 році ЗІ ЗМІНАМИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
до Технікуму газової і нафтової промисловості
Одеської національної академії харчових технологій в 2016 році
ЗІ ЗМІНАМИ

І. Загальні положення

1. До Технікуму газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технологій (далі – ТГНП ОНАХТ) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти у технікумі, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Провадження освітньої діяльності у ТГНП ОНАХТ  здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – серія АЕ № 636448, дата отримання 04.06.2015 року (відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Одеської національної академії харчових технологій від 04.12.2015 року).
3. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської національної академії харчових технологій та Відбірковою комісією ТГНП ОНАХТ відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №  № 1351/27796.
4. ТГНП ОНАХТ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).       
5. Фінансування підготовки фахівців у ТГНП ОНАХТ здійснюється:
•    за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за державним замовленням);
•    за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
•    за ваучерами;
•    за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
6. Розміщення державного замовлення здійснюється у ТГНП ОНАХТ. 
7. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ТГНП ОНАХТ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо ступінь молодшого спеціаліста громадянин здобуває вперше за державним замовленням. 
Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за ступенем освіти молодшого спеціаліста, мають право повторно безоплатно здобувати освіту в ТГНП ОНАХТ за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ТГНП ОНАХТ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".
Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
8. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
9. Прийом до ТГНП ОНАХТ на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
10. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями.
Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.
11.   Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Вступникам поточного року надається місце у кімнаті на два або три ліжка, забезпеченні постільною білизною, обладнана кухня, душ, санвузол. Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у ТГНП ОНАХТ порядку.

II. Організація прийому до Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ

1. Організацію прийому вступників до ТГНП ОНАХТ здійснює відбіркова комісія (для відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів), склад якої затверджується наказом директора технікуму, який є її головою. Відбіркова комісія діє згідно з положенням про відбіркову комісію технікуму, затвердженим педагогічною радою ТГНП ОНАХТ у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті ТГНП ОНАХТ (додаток 8).
2. Директор технікуму забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, цих Правил прийому до ТГНП ОНАХТ, а також відкритість та прозорість роботи відбіркової комісії.
3. Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором технікуму.
4. Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення відбіркової комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.
5. Усі питання, пов'язані з прийомом до технікуму, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях. Рішення відбіркової комісії оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті технікуму не пізніше дня, наступного після прийняття.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання до ТГНП ОНАХТ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.
2. На навчання до ТГНП ОНАХТ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим строком навчання) особи, які  подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.
3. ТГНП ОНАХТ приймає за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у цих правилах прийому (додаток 2). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів. 
4. ТГНП ОНАХТ приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих правил прийому. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.
5. ТГНП ОНАХТ приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

IV.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Порядок роботи відбіркової комісії:
з 11 по 27 липня:                 
понеділок – п’ятниця 08.30-18.00; 
субота, неділя 09.00-15.00.        
з 28 липня: 
понеділок – п’ятниця 08.30-17.00; 
субота 09.00-15.00, неділя – вихідний.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Технікуму нафтової і газової промисловості ОНАХТ

1. Вступники для здобуття ступеню молодшого спеціаліста подають заяву на участь у конкурсному відборі до ТГНП ОНАХТ (далі - заява) на основі базової загальної середньої освіти в паперовій формі, на основі повної загальної середньої освіти – в паперовій або в електронній формі (додаток 9). Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії технікуму. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ТГНП ОНАХТ на підставі рішення відбіркової комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ТГНП ОНАХТ.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання. Заяви, подані на певну спеціальність до ТГНП ОНАХТ за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
•    документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); 
•    свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
•    військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
•    документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
•    сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
•    документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).
На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
•    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
•    копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
•    копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
•    копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності);
•    чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття відбірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.
7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник до ТГНП ОНАХТ допускається до участі у конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, дорівнює 100. Мінімальне значення кількості балів вступного іспиту із загальноосвітнього предмета, з яким вступник до ТГНП ОНАХТ допускається до участі у конкурсі на основі базової загальної середньої освіти та на основі ОКР кваліфікований робітник, дорівнює 4 бали за 12-бальною шкалою.
8. Усі копії документів, які подаються, засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ТГНП ОНАХТ  або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається відбірковою комісією вищого ТГН ОНАХТ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085.
10. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. 
У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
11. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ТГНП ОНАХТ.
12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділи Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.
14. Відбіркова комісія ТГНП ОНАХТ перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до ТГНП ОНАХТ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів (додаток 5).
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до ТГНП ОНАХТ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи, що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу двадцять п’ятого пункту 2 розділу IV Умов прийому (додаток 5).
Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ТГНП ОНАХТ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів (додаток 5). 
Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу двадцять шостого пункту 2 розділу IV Умов прийому. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 4 до цих Умов. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.
5. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VI, VIІІ, ХVI цих Правил.
6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
7. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим терміном на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, перелік показників конкурсного відбору визначається як сума середнього бала атестата, середнього бала диплома кваліфікованого робітника та оцінки фахової атестаційної комісії технікуму за наслідками фахового випробування (усного екзамену), яка виставляється за 12-бальною шкалою.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів на базі повної загальної середньої освіти у ТГНП ОНАХТ мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ТГНП ОНАХТ (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ТГНП ОНАХТ (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

VIII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

1. Відповідно до пункту 3 розділу III, пункту 7 розділу VI, розділу VIІ цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. 
Рішенням відбіркової комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у ТГНП ОНАХТ.
2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Мінімальна кількість балів з вступних екзаменів складає 4 бали за кожний.
3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ТГНП ОНАХТ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ТГНП ОНАХТ та у відбіркових комісіях.
5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ТГНП ОНАХТ, розглядає апеляційна комісія ТГНП ОНАХТ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора технікуму.
7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів та фахових випробувань формуються в Єдиній базі, а також оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії.
ІX. Зарахування за співбесідою
1. За результатами співбесіди зараховуються до ТГНП ОНАХТ:
•    особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
•    особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
•    особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.
3. Вищий навчальний заклад оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. 
Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення відбіркова комісія ТГНП ОНАХТ приймає рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування в межах встановлених квот

1.Право на зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1- 3 розділу VII цих Правил.
2. Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил.
3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.
5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XI. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за спеціальністю фізична культура і спорт;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти) та які нагороджені золотою або срібною медаллю (при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти).
2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

•    вступники, які мають право на зарахування за квотами;
•    вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
•    вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
•    вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням. 
2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил, а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
•    прізвище, ім'я та по батькові вступника;
•    конкурсний бал вступника;
•    зарахування за квотами або співбесідою;
•    наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
•    наявність права на першочергове зарахування.
4. Рейтингові списки формуються відбіркової комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ТГНП ОНАХТ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті ТГНП ОНАХТ.
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання строком до 12.00 04 серпня.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення відбіркова комісія приймає у строк, визначений цими Правилами, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. 
2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення строком: на місця за державним замовленням до 18.00 години 05 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.
3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії ТГНП ОНАХТ.
Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ТГНП ОНАХТ.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

XІV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття відбіркової комісії рішення 01 серпня про рекомендування до зарахування, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії ТГНП ОНАХТ. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.
2. Особи, які в установлені строки до 18.00 години 05 серпня, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків визначених у розділах XV, XVI та XVIІI цих Правил.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії ТГНП ОНАХТ).
Між строками, встановленими в розділі ІV цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за державним замовленням надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбірковою комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до відбіркової комісії ТГНП ОНАХТ та долучається до його особової справи.
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил (подати оригінали відповідних документів та підписати електронну заяву).
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
4. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ТГНП ОНАХТ на підставі рішення відбіркової комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті ТГНП ОНАХТ у вигляді списку зарахованих у строки: зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається – за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 12 серпня; для вступників за заочною формою навчання – не пізніше 22 серпня 2016 року.
2. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника (подання вступником недостовірних персональних даних та  відомостей).
Вступники можуть бути відраховані з ТГНП ОНАХТ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) ТГНП ОНАХТ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.
3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил – подання оригіналів відповідних документів.
4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Технікумі газової і нафтової промисловості ОНАХТ

1.Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). 
2.Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".
4. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

XVІІІ. Зарахування до Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ТГНП ОНАХТ, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня 2016 року.
2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ

1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Акредитація таких осіб при відбірковій комісії полягає у наданні голові відбіркової комісії заяви та службового посвідчення кожного з акредитованих видань.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання відбіркової комісії своїх спостерігачів. Відбіркова комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
3. ТГНП ОНАХТ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та за цільовим прийомом, оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті ТГНП ОНАХТ не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова відбіркової комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах відбіркової комісії та на офіційному веб-сайті ТГНП ОНАХТ.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX - XІІ цих Правил.
7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня молодшого спеціаліста ТГНП ОНАХТ, якому було доведено державне замовлення, зобов'язаний оприлюднити на власних веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), у тому числі квоту цільового прийому, кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Правила прийому до Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ у 2016 році розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085), розглянуті і узгодженні на засіданні відбіркової комісії Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ протоколом № 21 від  07.12.2015 р.. 

Зміни до Правил прийому до Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ у 2016 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/28990, розглянуті і узгодженні на засіданні відбіркової комісії Технікуму газової і нафтової промисловості ОНАХТ протоколом № 10  від  24.06.16  р.​