Положення про приймальну комісію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Вченої ради ОНАХТ
«06»  червня  2017р.
Протокол №  16

ВВЕДЕНО В ДІЮ 
наказом ОНАХТ 
від «06»  червня_ 2017 р.
№ 140-01

 

Положення
про Приймальну комісію 
Технікуму газової і нафтової промисловості 
Одеської національної академії харчових технологій

 

І. Загальна частина

1. Це Положення розроблено на підставі до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. 
Приймальна комісія Технікуму газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технології  (далі – Приймальна комісія) – структурний підрозділ Приймальної комісії ОНАХТ, який виконує її функції у  Технікумі газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технології  (далі – ТГНП ОНАХТ), що утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 610/30478, Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році до Технікуму газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технологій (далі – Правил прийому), затверджених на засіданні Вченої ради ОНАХТ від 06.06.2017 р. протоколом № 16 та введених в дію наказом ОНАХТ від 06.06.2017 р. № 140-01, Статуту ОНАХТ та цього положення.
3. До складу Приймальної комісії входять заступник (заступники) голови Приймальної комісії, відповідальний секретар Приймальної комісії, уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, заступники відповідального секретаря Приймальної комісії, члени Приймальної комісії (з числа провідних педагогічних працівників), представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій, кількість яких визначається, виходячи з потреби приймальної комісії.
Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційної комісій підписується ректором ОНАХТ не пізніше 01 березня. 
Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії, затверджується наказом ректора ОНАХТ з числа педагогічних працівників та адміністративного персоналу ТГНП ОНАХТ. 
Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ОНАХТ.
Голова Приймальної комісії (директор ТГНП ОНАХТ) відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 
Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора ТГНП ОНАХТ.
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ОНАХТ з числа провідних педагогічних працівників ТГНП ОНАХТ.
Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ОНАХТ до початку календарного року. 
4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ОНАХТ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:
предметні екзаменаційні комісії;
комісії для проведення співбесід;
фахові атестаційні комісії; 
апеляційна комісія.
Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.
Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ. 
Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)  відповідно до розділу VII Умов прийому та розділу VI Правил прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора ТГНП ОНАХТ, який не є членом предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників ТГНП ОНАХТ та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ТГНП ОНАХТ. 
При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.
Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором ОНАХТ. 
5. Склад Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.
До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ТГНП ОНАХТ у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

1. Відповідно до Умов прийому, Положення про відокремлений підрозділ «Технікум газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технологій», наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які погоджує Педагогічна рада ТГНП ОНАХТ та затверджує Вчена рада ОНАХТ відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.
2. Приймальна комісія:
забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ТГНП ОНАХТ;
організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
координує діяльність усіх відділень ТГНП ОНАХТ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
забезпечує оприлюднення на веб-сайті ТГНП ОНАХТ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.
3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.
Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ТГНП ОНАХТ у журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:
порядковий номер (та/або номер особової справи);
дата прийому документів;
прізвище, ім’я та по батькові;
місце проживання;
стать, дата народження;
найменування навчального закладу, що видав документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
номер, серія, дата видачі документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень рівень, середній бал документа про освіту;
номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;
інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).
Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою ТГНП ОНАХТ або штампом Приймальної комісії.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника. 
Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ТГНП ОНАХТ або штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою ТГНП ОНАХТ або штампом Приймальної комісії.
2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника. 
3. Для проведення вступних іспитів ТГНП ОНАХТ формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання-повернення письмової роботи.
Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.
4. Розклад вступних іспитів, що проводяться ТГНП ОНАХТ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті ТГНП ОНАХТ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.
5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт. 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться ТГНП ОНАХТ, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. 
Форма вступних іспитів у ТГНП ОНАХТ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року. 
2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.
3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту. 
Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії. 
Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.
4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ТГНП ОНАХТ у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.
5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ТГНП ОНАХТ, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії.  На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.
Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.
6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):
з мови та літератури: 
твір – 4 години;
переказ – 2 години;
диктант  – 1 година;
з інших предметів – 2-3 години;
тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.
7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 
8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.
9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.
Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.
Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної  або фахової атестаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.
10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.
Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.
11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ТГНП ОНАХТ членами Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної  комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.
12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124(100) балів, більше ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.
Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.
13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальної комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.
15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у ТГНП ОНАХТ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання. 
Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів. 
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ТГНП ОНАХТ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання. 
Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у ТГНП ОНАХТ протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали зазначених документів. 
2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотами, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).
3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор ОНАХТ видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.
4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ТГНП ОНАХТ. 
5. Після видання ректором ОНАХТ наказу про  зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдинії базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому. 
6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.
За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми    навчання   складається  звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради ТГНП ОНАХТ.

Голова Приймальної комісії                     О. А. Глушков
ТГНП ОНАХТ            

Відповідальний секретар                     О. А. Сагдєєва
Приймальної комісії ТГНП ОНАХТ

ПОГОДЖЕНО
на засіданні Педагогічної ради
ТГНП ОНАХТ
«06» червня 2017 р.
Протокол № 6

Відповідальний секретар                     М. А. Кашкано
Приймальної комісії ОНАХТ

Начальник юридичного відділу ОНАХТ            В. Л. Михайлова